Saturday, December 12, 2009

0 Sự thịnh hành của ngôn ngữ xì tin 9x có nên được chấp nhận không?

Tin scandal-9x ! Chup len Quay len - Sock [TeenXinh.Blogspot.Com]


Sự thịnh hành của ngôn ngữ xì tin 9x có nên được chấp nhận không?

PS from Yurios131: Có 1 topic của 1 bạn nào đó post trong box "Teen Talks" của H4, entry hơi ngắn nên sẵn vừa rồi mới đọc nên Yu viết cho nó dài ra hơn 1 chút. Dẫn chứng và hình ảnh minh họa sẽ update sau

Tôi là một con nhỏ thuộc thế hệ 9x, tham gia vào mạng xã hội cũng trên 4 năm rồi, nhưng khoảng 2 năm đổ lại đây, mọi người xôn xao nhiều về cách hành văn, dụng từ của 9x chúng tôi. Đa số họ phê phán chúng tôi dùng ngôn ngữ quá xì tin, "đọc đếch hiểu", nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy họ lại mon men dùng từ ngữ 9x đấy thôi. Cả bài này tôi sẽ cố gắng viết bằng ngôn ngữ thuần Việt, chỉ nêu ra một vài ví dụ kiểu chữ xì tin.

Xì tin là gì, tôi đã lần dò tất cả các website trên google và yahoo để tìm ra định nghĩa của từ xì tin nhưng kết quả tôi thu về chỉ là 1 con số không. Theo định nghĩa của tôi, từ "xì tin" được mượn từ tiếng Anh bởi chữ "teen" hay "teenager" hoặc có thể nó là từ "style". Teen là các độ tuổi từ 13 đến 19.
Chỉ 2 năm về trước, 8x vẫn còn là xì tin, nhưng cứ hễ ai đó đề cập đến ngôn ngữ xì tin thì y như rằng họ đề cập đến thế hệ 9x. Bởi vì ngôn ngữ của 8x lúc bấy giờ vẫn còn giữ được nét trong sáng của tiếng Việt.

Có vẻ như ngôn ngữ xì tin của 9x đã lây lan trong giới trẻ như 1 con virus có sức ảnh hưởng mạnh như SARS, H5N1, H1N1, Ebola...Ngôn ngữ của 9x còn được biết đến dưới 1 tên gọi khác "ngôn ngữ internet". Mỗi khi tôi dùng bất cứ từ nào 1 cách 'xì tin', bọn bạn tôi lại hỏi 'mày cũng dùng ngôn ngữ internet à'. Ơ, thì đứa nào chẳng thế, 100%/100% bạn của tôi toàn dùng ngôn ngữ dạng này không cơ. Tôi dùng nó trong vòng 4 năm trời nên cũng quen rồi cho nên dù cố gắng sửa đi mấy cũng chẳng thể nào hoàn toàn 100% thuần Việt được.

Trích: [ TEENXINH.BLOGSPOT.COM ]
…..vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]‘…….!!!! (º’ ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` †† |Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†’ †Pvµº(‘ ])(. 3º]~ (Cl]’ v]F_]\[~ (Cl]\[† |? ]<†|] ])º’ ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ]) F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]‘ †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]‘ ])] F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ’ (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` “3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º’ ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,] \[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†’ ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†' vCl` (µº]‘ (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ] \[µº(' /v\Cl†' ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[' ]_]F_]\[` vº]‘ /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º’ Cl] ])º’ ]\[º]‘ PvCl]\[(¬` "(†|]? ] <†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[' 99% ††|]` ]_µ(‘ ])º’ 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(‘ vCl’ /v\º]’ †|]F_µ? ])( (¬]Cl’ †Pv] ])](†|’ ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬'.(† |Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[']\[†|µ vCl¥? ]\[(¬Cl¥ ]_µ(‘ ]\[Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥’ /v\]]\[†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ’ ])µº]’,††|]F_µ’ 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl(‘.
PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ /v\º] ] \[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†’ \/]F_†’ F_]\[†Pv¥,†Cl†' (Cl? ]\[] F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ † †|F_' ]\[Cl¥`....
(º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ † PvCl]\[†|' /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` >
])Cl~ ])F_]\[' ]_µ(‘ ]<† |F_]º’ ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?...
(Cl]‘ §µ¥ ]\[(¬†|]~ “]<† |] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[" (µ' ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl] \[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl’ ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥’ /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬' ])Cl]\[(¬' ])F_~ ])F_]\[' \/º]‘ F_/v\.
PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\’.††|Cl† §µ PvCl†’ §º.
PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` § Clº?????\/Cl` 3]F_†’ ])F_]\[' 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]’ ])º]\[' ]\[†|Cl] \[ ])(
1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º †|µ(‘ ]<]Cl
….†|Cl¥ ]_Cl` (µ’ “])Cl] \[†|' (µº(" \/º] §º ]º†|Cl]\[...?????????

Ý kiến của tôi là ngôn ngữ 9x vui nhộn và dễ thương, đọc có hơi khó 1 chút nhưng lại mang âm hưởng dễ thương và đôi khi là nũng nịu. Một vài ví dụ dưới đâu nhé:


- Bạn bè với nhau, các bạn hay gọi nhau là xã, ấy ui, koan gái, koan trai, pà này, pạn ấy, bùn, khìn, đin, mềnh, mụp...khá dễ thương

- Còn khi ghét nhau, bạn chửi: đếch, đách, dis mie, đờ mờ, vcl...dù cho ý nghĩa có bậy bạ thế nào nhưng khi được viết dưới hình thức 9x thì những từ đó lại có vẻ giảm đi tính chất cộc cằn, thô thiển của từ gốc.


- Teen còn chế thêm cách viết khác bằng cách thay đổi vần điệu như là: b => p, j => i, f => ph, tr => ch, 0 => o, gi => z, j, v => dz, qu => w.. rất rất nhiều cách biến đổi của ngôn ngữ 9x.

Vì tôi là 1 thành phần trong thế hệ 9x nên cũng không tránh khỏi lối viết của thế hệ tôi. Không phải tôi đổ lỗi nhưng môi trường sống chung quanh đã khiến tôi hòa nhập với những 9x xì tin khác một cách rất tự nhiên.


Có những người phỉ báng tôi rất thậm tệ vì tôi a dua theo trào lưu dùng ngôn ngữ 9x, nhưng bản thân tôi cảm nhận được phong thái nhí nhảnh, vui tươi khi sử dụng kiểu chữ này. Bây giờ đây khi ngồi gõ topic này, tôi cũng cố gắng không dùng những từ ngữ xì tin để các bạn khác khi đọc hiểu được nội dung tôi muốn truyền đạt.

Bảng mật mã, hay còn gọi là ngôn ngữ 9x được "xây dựng" bởi hot blogger OnlyU

Trích: [ TEENXINH.BLOGSPOT.COM ]
A = ClB = 3 hoặc
ß (ß = Alt+225)

C =
(D = ])
E =
F_
G =
(¬ = Alt + 170)
H = †| († = Alt+0134)
I = ]K = ]<
L = ]_M = /v\
N =
]\[O = º (º = Alt + 248 = Alt+0186)
P = QU = v\/R = Pv
S =
§T = († = Alt+0134)
U =
µ (µ = Alt+230)V = v
W =
v\/X = ><
Y =
¥ (¥ = Alt+157)

Nhiều bạn đổ lỗi cho nhau: "mày viết chữ 9x, tao đọc đếch có hiểu mày đang nói cái gì" Thật ra các bạn ấy hiểu hết đấy nhưng cố tình vạch lá tìm sâu để mò cho ra cái lỗi của người kia.


Cũng phải nói thêm, nhiều bạn đã quá lạm dụng cái nhãn "ngôn ngữ xì tin" để chế ra những từ rất rất xì tai, thậm chí những bạn đã quen dùng kiểu ngôn ngữ này đọc hoài cũng không hiểu con ếch, con giáp. Các bạn chế những kí hiệu đặc biệt khiến ngôn ngữ 9x trở nên quá phức tạp. Thật ra mấy kí hiệu như vậy nhìn đẹp mắt thật nhưng cuối cùng đọc hoài đọc mãi lại thấy nó rối rắm và dẫn đến tình trạng ú ớ 'tao hiểu tao chết liền'.

Quốc gia nào cũng vậy, đều dùng ngôn ngữ internet. Không biết vì lí do gì mà ở Việt Nam, kiểu ngôn ngữ này lại được quy là ngôn ngữ 9x. Không biết nguồn gốc của nó là do 8x vài năm về trước "chế" ra hay do 9x chúng tôi "mần" từ trong đầu ra. Có lẽ nó "bị" gọi ngôn ngữ 9x là do nó thịnh hành trong giới 9x

Copy & Paste cái dòng này vào cái link dưới đây xem máy dịch ra tiếng Anh nè:

Trích:
pHR0/\/\ 7|-|3 d4R|<357 pL4(3 0Ph 7|-|3 U|\|1\/3R53 \/\/3 5|-|4LL r153

==> Link


Một số bạn khá "ngoan hiền" kêu gọi, biểu tình cư dân trên mạng nên dùng ngôn ngữ thuần Việt. Thiết nghĩ đó là những cử chỉ cao đẹp để bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, nhưng hãy nghĩ lại xem, như tôi đã nói ở trên kia, có những từ ngữ có ý nghĩa bậy bạ nên nhất thiết dùng bằng ngôn ngữ xì tin của 9x chúng tôi. Thà là vậy còn hơn nói thẳng thừng, trơn tru một cách lố lăng, trần trụi thì chúng ta nên xem lại tư cách đạo đức của những người như vậy.

Tôi viết bài này 80% là ủng hộ cho ngôn ngữ 9x, 20% còn lại tôi phản bác các cách viết dùng symbol vì những từ đó chẳng còn 1 cái gì để gọi là ngôn ngữ nhân loại. Tôi sẽ tìm những hình ảnh cụ thể hơn để minh họa cho bài viết này. Trước hết là post nó lên đã....bạn nào ủng hộ tôi thì cho cái comment hen, còn bạn nào không đồng ý cũng comment đóng góp để tôi tích góp thêm kinh nghiêm viết bài!Yurios131: Mỗi bài tôi viết ra đều mang tính xây dựng và tìm hiểu từ nhiều nguồn trên internet. Nếu các bạn có comment thì xin đọc hết và đọc thật kĩ trước khi post comment. Những comment đại loại như :"dài quá, cóc muốn đọc", "chẳng hiểu nó nói cái gì"....thì xin miễn bận tâm.
[Thx admin của H4 đã cung cấp thêm nguồn và info + edit]

[ TEENXINH.BLOGSPOT.COM ]
Tin scandal-Sock [Thực hiện: Teenxinh'blog ]


0 comments:

Feeds Comments